INTEGRALE VEILIGHEID

Integrale veiligheid is het benaderen van het aspect veiligheid vanuit meerdere invalshoeken, met verschillende partijen en uiteenlopende middelen. Vandaag de dag wordt veiligheid steeds minder gezien als één begrip, het aspect veiligheid bestaat tenslotte uit vele verschillende elementen.

AMVM Advies heeft veel expertise en ervaring op het gebied van integrale veiligheid en zet zich in op de volgende gebieden:

  • Arbeidsveiligheid
  • Machineveiligheid
  • Veiligheidscultuur
  • Cybersecurity
  • Brandveiligheid
  • Sociale veiligheid
  • Security

Arbeidsveiligheid
Arbeidsveiligheid heeft betrekking op de veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Bij arbeidsveiligheid is de arbeidsomstandighedenwet van toepassing. Meer over dit onderwerp en wat AMVM hierin voor u kan betekenen vindt u onder het kopje “Arbo” of klik hier.

Machineveiligheid
Een machine moet, ongeacht waar deze vandaan komt, volgens de Europese wetgeving voldoen aan de eisen van de machinerichtlijn. In de machinerichtlijn staan de eisen die gesteld worden aan de veiligheid van machines en installaties die opgeleverd zijn na 1995 of wanneer er substantiële wijzingen in de machines of installaties worden aangebracht. Zo zijn er onder andere de eisen dat een machine een gebruikershandleiding heeft en de machine moet voorzien zijn van een CE-markering.

Verder is het bij machineveiligheid van belang hoe er veilig met machines en installaties gewerkt kan worden. Menselijke fouten met gevaarlijke machines komen nog steeds veelvuldig voor en kunnen ernstige gevolgen hebben. Naast het gebruik van machines is de richtlijn arbeidsmiddelen ook een belangrijk onderwerp van machineveiligheid. De richtlijn arbeidsmiddelen geeft aan dat de werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsmiddelen die hij aan zijn personeel ter beschikking stelt. Meer informatie over de wet- en regelgeving omtrent arbeidsmiddelen vind u onder het kopje “Arbo” of klik hier.

AMVM Advies is uw ideale partner wat betreft machineveiligheid. AMVM Advies is gespecialiseerd in het uitvoeren en ondersteunen van risicobeoordelingen met betrekking tot machines en installaties. Wij willen graag onze expertise op het gebied van NEN-EN-ISO 12100:2010 en NEN-EN-ISO 11161:2007 met u delen om de machineveiligheid in uw organisatie te verbeteren.

Naast de NEN-EN-ISO normen kan AMVM Advies u ook helpen bij het opstellen van een technisch constructiedossier (TCD). Hierin staan alle veiligheidsaspecten waar een machine aan dient te voldoen conform de richtlijn.

Veiligheidscultuur
Veiligheidscultuur zegt iets over de manier waarop personen zich veilig gedragen en wat de positie van het onderwerp veiligheid in een organisatie is. De manier waarop personen zich veilig gedragen en hoe de veiligheidscultuur is binnen een organisatie, is van invloed op het verminderen van veiligheidsrisico’s. Het begrip veiligheidscultuur is een begrip waar de laatste jaren steeds meer aandacht aan besteed wordt in de arbeidswereld.

Veiligheidscultuur is een onderdeel van de algehele cultuur van een organisatie. Cultuur kan worden gezien als iets wat we “normaal” vinden. Wanneer de veiligheidscultuur in een organisatie op het juiste niveau is, gaan de leden van de organisatie “veilig werken” vanzelfsprekend vinden. Een goede veiligheidscultuur wordt gezien als een van de beste oplossingen om in een organisatie de veiligheidsrisico’s terug te dringen en ongevallen te voorkomen.

AMVM Advies kan u helpen om de veiligheidscultuur binnen uw organisatie in kaart te brengen en te verbeteren. Door middel van een uitgebreide veiligheidscultuurmeting krijgt u zicht op het niveau van veiligheidscultuur in uw organisatie. Hierbij maakt AMVM Advies gebruik van een eigen methodiek en een veiligheidscultuurladder met de verschillende niveaus.

Na het in kaart brengen van de veiligheidscultuur kan AMVM Advies u begeleiden en ondersteunen bij het verbetertraject binnen uw organisatie.

Cybersecurity
Cybersecurity gaat over het beveiligen van computers en digitale informatie en de diverse diensten die door computers mogelijk gemaakt worden. Door het drastisch toegenomen gebruik van computers, digitale informatie en internet is cybersecurity een onderwerp dat steeds meer de aandacht verdiend. Het aantal digitale aanvallen neemt de laatste jaren sterk toe.

Om ervoor te zorgen dat de digitale informatie en digitale stromen van uw organisatie optimaal werken kan AMVM Advies u hierbij helpen. Door het toetsen van netwerken op het gebied van cybersecurity weet u waar de knelpunten en risico’s liggen in uw organisatie.

Zorg dat uw organisatie niet kwetsbaar is voor kwaadaardige cyberaanvallen en hierdoor onnodig risico loopt. AMVM Advies kan u ten alle tijden adviseren en ondersteunen op het gebied van cybersecurity.

Brandveiligheid
Brandveiligheid is een belangrijke zaak in ieder gebouw of bouwwerk. In elke fase (ontwerp, bouw, inrichting, gebruik en beheer) is de brandveiligheid van het pand een kwestie waar serieus rekening mee gehouden dient te worden.

Om een gebouw of bouwwerk zo brandveilig mogelijk te krijgen moet een organisatie de volgende zaken goed op orde te hebben:

  • bouwkundige voorzieningen (bv. Uitvoering deurconstructies en brandcompartimenten);
  • installatietechnische voorzieningen (bv. Blusmiddelen en vluchtrouteaanduiding);
  • organisatorische maatregelen (bv. vluchtwegen en nooduitgangen).

Wij van AMVM Advies hebben een duidelijke aanpak als het gaat om het verbeteren van brandveiligheid. Onze aanpak begint met het bepalen en vaststellen van een beleid of visie. Vervolgens worden de verschillende risico’s binnen de organisatie en in het gebouw en omgeving in kaart gebracht. Tot slot is het van belang welke verbeterpunten noodzakelijk zijn en hoe deze zullen worden aangepakt.

Met de juiste partners en professionals kan AMVM Advies u helpen de brandveiligheid van een gebouw of bouwwerk sterk te verbeteren.

Sociale veiligheid
Met sociale veiligheid wordt de mate van een veilig of onveilig gevoel in openbare ruimtes aangegeven. Een veilig gevoel in openbare ruimtes vertaalt zich in de maatregelen die tegen gevaar worden genomen. Een voorbeeld van sociale veiligheid is het begrip CPTED: “Crime Prevention Through Environmental Design” ook wel “Veilig Ontwerp en Beheer” genoemd.

Naast veilig ontwerp en beheer van objecten is sociale veiligheid ook een belangrijk onderwerp op de werkvloer. Ongewenst gedrag, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie zijn voorbeelden van veel voorkomende problemen op de werkvloer.

AMVM Advies kan je van dienst zijn bij het oplossen van diverse sociale veiligheidsvraagstukken.

Security
De veiligheid van uw medewerkers, uw bezoekers en uw bedrijf wordt ook wel aangeduid met de term “security”. Een goede security in een organisatie is belangrijk om kwaadwillende invloeden van buitenaf tegen te houden en uw organisatie hier tegen te beschermen. Door middel van een Security Risico Analyse (SRA) kan men erachter komen welke security risico’s een rol spelen in uw organisatie.

Wij van AMVM Advies kunnen uw organisatie helpen om de security risico’s in kaart te brengen en hierop de juiste beheersmaatregelen toe te passen. Verder kan AMVM Advies u van dienst zijn op alle overige facetten van security in uw organisatie. Dit kan zowel het toepassen van fysieke maatregelen zijn, als het verbeteren van veiligheidsgevoelens van de mensen in uw organisatie.